Quốc gia / Khu vực & Tùy chọn ngôn ngữ

Quyền hủy bỏ

Thông báo về Quyền hủy bỏ Hợp đồng của Người tiêu dùng

Không cần nêu lý do, bạn có quyền hủy hợp đồng trong vòng 14 ngày. Khoảng thời gian 14 ngày bắt đầu khi bạn hoặc bên thứ ba mà bạn đứng tên và không phải là người vận chuyển, sở hữu hàng hóa đầu tiên (nếu hợp đồng là giao hàng thông thường, tức là mua hàng tự động) hoặc hàng hóa cuối cùng (nếu việc giao hàng được thực hiện theo từng lô hàng hoặc đơn lẻ).

Để thực hiện quyền hủy hợp đồng, bạn phải thông báo cho chúng tôi về quyết định hủy hợp đồng của bạn trong một báo cáo rõ ràng (ví dụ: thư được gửi qua bưu điện, fax hoặc e-mail), được gửi đến địa chỉ sau:

PM-International AG,
An der Hofweide 17
67346 Speyer
Giám Đốc Điều Hành: Patrick Bacher, Sven Palla

Số điện thoại: 00 49 (0)6232 296-230
Số Fax: 00 49 (0) 6232 296-222
E-Mail: ics1@pm-international.de

Bạn cũng có thể sử dụng biểu mẫu đính kèm, nhưng đây không phải là hoàn toàn cần thiết.

Bạn phải gửi báo cáo bạn đang thực hiện quyền hủy bỏ của mình trước khi kết thúc thời hạn hủy là 14 ngày để tuân thủ thời hạn.

Tầm quan trọng của việc hủy bỏ
Nếu bạn hủy hợp đồng này, chúng tôi trả lại cho bạn tất cả các khoản thanh toán đã nhận từ bạn, bao gồm cả chi phí giao hàng (ngoại trừ bất kỳ chi phí bổ sung nào do bạn chọn một loại hình giao hàng khác với hình thức giao hàng tiêu chuẩn hợp lý mà chúng tôi đã cung cấp), ngay lập tức và chậm nhất là trong vòng 14 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo của bạn rằng bạn sẽ hủy. Để trả lại khoản thanh toán, chúng tôi sẽ sử dụng cùng loại hình thanh toán mà bạn đã sử dụng cho giao dịch ban đầu, trừ khi có điều gì khác đã được thỏa thuận cụ thể với bạn; trong mọi trường hợp, bạn sẽ không bị tính phí cho việc trả lại này. Chúng tôi có thể từ chối trả lại khoản thanh toán cho đến khi chúng tôi đã nhận lại tất cả hàng hóa của bạn hoặc cho đến khi bạn cung cấp bằng chứng rằng bạn đã gửi hàng hóa, tùy thuộc vào trường hợp xảy ra trước đó.
Bạn phải trả hàng ngay lập tức và trong bất kỳ trường hợp nào, chậm nhất là trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn thông báo với chúng tôi rằng bạn hủy hợp đồng, gửi hoặc mang hàng đến địa chỉ này

PM-International AG,
An der Hofweide 17
67346 Speyer

Bạn tuân thủ thời hạn nếu bạn gửi hàng trước khi hết thời hạn 14 ngày. Bạn chịu các chi phí trực tiếp của việc trả lại hàng hóa. Các lô hàng không thanh toán sẽ không được chấp nhận.
Bạn chỉ phải chịu chi phí cho bất kỳ tổn thất nào về giá trị của hàng hóa nếu tổn thất về giá trị đó được bắt nguồn từ việc sử dụng chúng không đúng cách khi tình trạng, đặc tính và chức năng được kiểm tra.