Deklaracja ochrony danych PM-International

Deklaracja ochrony danych PM-International

Poniższa polityka prywatności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem www.pm-international.com oraz do przetwarzania danych osobowych użytkownika jako klienta lub Teampartnera PM-International.

Ochrona Twoich danych osobowych i Twojej prywatności są dla nas ważne.

Z tego powodu chcielibyśmy wyjaśnić poniżej, co PM-International robi, aby chronić zarówno Ciebie, jak i nas w tym zakresie. Chcielibyśmy wyjaśnić jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jak je chronimy. Dowiesz się również, komu przekazujemy te dane i jak możesz je zmienić. Polityka ochrony danych PM-International jest zgodna z obowiązującymi przepisami niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), niemieckiej ustawy o telemediach oraz przepisami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO (UE) 2016-679). Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane są przechowywane przez PM-International i w jaki sposób są one wykorzystywane

Nazwa oraz dane kontaktowe administratora danych i, w  przypadkach gdzie ma to zastosowanie, jego przedstawiciela:

PM-International AG

An der Hofweide 17, D-67346 Speyer

Reprezentowaną przez Zarząd: Patrick Bacher, Sven Palla

Tel +49 (0)6232 / 296 -0

Faks +49 (0)6232 / 296 -100

info@pm-international.de

Inspektor ochrony danych:

Dr. Raimund Abele, PM-International AG

datenschutz@pm-international.de

Cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

– Realizacja umowy

– Kontakt z nami (w przypadku zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego)

– Reklama

– Gwarancja jakości

– Statystyki

Podstawa prawna przetwarzania danych

Twoje dane są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

– Twoja zgoda, Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO (UE) 2016-679

– Realizacja umowy i środki przedumowne, Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO (UE) 2016-679

– prawnie uzasadnione interesy, Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (UE) 2016-679 (zob. poniżej)

Prawnie uzasadnione interesy

Przetwarzając dane użytkownika, realizujemy następujące prawnie uzasadnione interesy:

– Doskonalenie naszej oferty

– Ochrona przed nadużyciami i naruszeniami

– Zapewnienie uczciwej konkurencji

– Statystyka

– Reklama bezpośrednia

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Podczas przetwarzania danych użytkownika współpracujemy z następującymi dostawcami usług, którzy mają dostęp do danych użytkownika:

– Dostawca hostingu internetowego

– Dostawca platform mediów społecznościowych

– Sieci reklamowe (dla reklam)

– dostawca usług płatniczych i wysyłkowych

– Dostawca narzędzi do analizy sieci

– Dostawca usług w zakresie zgodności i monitorowania online praw własności przemysłowej

Okres przechowywania danych osobowych:

Przechowujemy dane użytkownika,

– jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie, maksymalnie do momentu wycofania zgody,

– jeśli potrzebujemy danych do wykonania umowy, maksymalnie tak długo, jak długo istnieje stosunek umowny z użytkownikiem lub obowiązują ustawowe okresy przechowywania,

– jeśli wykorzystujemy dane na podstawie uzasadnionego interesu, maksymalnie tak długo, jak długo nie przeważa interes użytkownika, aby dane zostały usunięte lub zanonimizowane.

Źródła danych

Otrzymujemy dane od Ciebie (w tym o urządzeniach, z których korzystasz).

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Dane są przekazywane do krajów trzecich spoza Unii Europejskiej. Odbywa się to na podstawie regulacji umownych przewidzianych przez prawo, które mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony danych i które możesz zobaczyć na żądanie.

Prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo

– zażądać informacji na temat przetwarzania swoich danych,

– poprawić swoje dane,

– usunąć lub zablokować swoje dane,

– ograniczyć przetwarzanie danych,

– wnieść swój sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych,

– otrzymać swoje dane w formacie umożliwiającym ich przeniesienie i przekazać je stronie trzeciej,

– wycofać zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości oraz

– wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego na nieuprawnione przetwarzanie danych. Właściwym organem nadzorczym jest Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Landu Nadrenia-Palatynat. Listę wszystkich organów nadzorczych ds. ochrony danych można znaleźć tutaj: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

Wymóg lub obowiązek dostarczenia danych

O ile nie zostało to wyraźnie określone w momencie gromadzenia danych, ich podanie nie jest wymagane ani obowiązkowe.

Więcej informacji na temat ochrony danych

Przetwarzanie danych przez strony trzecie

Jeśli PM-International przekazuje dane dostawcom usług (takim jak dostawcy usług kurierskich, dostawcy usług płatniczych itp.) w kontekście zarządzania sprzedażą, PM-International zawiera umowy o przetwarzanie zamówień w każdym przypadku. W rezultacie partnerzy handlowi są zobowiązani do ochrony danych nie tylko na mocy prawa, ale także na mocy umowy z PM-International.

Dane osobowe i dane związane z transakcjami są przekazywane zgodnie ze „Standardowymi klauzulami umownymi UE” określonymi przez Komisję Europejską.

Ochrona danych dla zamówień towarów, osobiste profile użytkowników

Podczas zamawiania towarów PM-International zbiera dane osobowe od klientów w celu przetworzenia i realizacji zamówienia. Gromadzone, przechowywane i wykorzystywane są następujące dane klientów: Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu, informacje dotyczące płatności oraz, w przypadku płatności poprzez polecenie zapłaty, informacje dotyczące danych konta oraz, jeśli ma to zastosowanie, inne dane bankowe w przypadku płatności kartą kredytową. Podane tutaj informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu uproszczenia procesu zamówienia, do celów administracyjnych i do wewnętrznej analizy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO i jest ono przeprowadzane w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub w celu przeprowadzenia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, które są przeprowadzane na żądanie użytkownika.

Informacje umożliwiające weryfikację Twojego adresu (sprawdzenie możliwości dostarczenia) uzyskujemy od Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss .

W tym celu przekazujemy niezbędne dane (imię i nazwisko, adres i, w stosownych przypadkach, datę urodzenia) wyżej wymienionej firmie. W przyszłości firma ta będzie również wykorzystywać te dane w celu weryfikacji adresu lub tożsamości w innych firmach oraz w odpowiednich aplikacjach scoringowych. Scoring oblicza wartości prawdopodobieństwa dla określonych przyszłych zachowań w oparciu o procedury matematyczno-statystyczne i wykorzystuje w tym celu odpowiednie dane.

Przekazujemy również dane do Creditreform Boniversum GmbH w celu sprawdzenia zdolności kredytowej.

Creditreform Boniversum GmbH jest agencją kredytów konsumenckich. Obsługuje bazę danych, w której przechowywane są informacje o zdolności kredytowej osób prywatnych. Na tej podstawie Creditreform wydaje swoim klientom raporty kredytowe. Do klientów należą na przykład instytucje kredytowe, firmy leasingowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, firmy zarządzające należnościami, firmy wysyłkowe, hurtowe i detaliczne oraz inne firmy dostarczające towary lub usługi. Zgodnie z wymogami prawnymi, niektóre dane w bazie informacji są również wykorzystywane do zasilania innych baz danych firm, w tym do celów handlu adresami.

W bazie danych Creditreform Boniversum GmbH przechowywane są w szczególności informacje o nazwisku, adresie, dacie urodzenia, adresie e-mail, jeśli dotyczy, historii płatności i strukturze własności osób. Celem przetwarzania przechowywanych danych jest dostarczenie informacji na temat zdolności kredytowej danej osoby. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO UE (UE) 2016-679, zgodnie z którym informacje o tych danych mogą być przekazywane tylko wtedy, gdy klient może wiarygodnie wykazać uzasadniony interes w poznaniu tych informacji. Jeśli dane są przekazywane do krajów spoza UE, odbywa się to na podstawie tak zwanych „standardowych klauzul umownych”.

Dane są przechowywane tak długo, jak ich znajomość jest niezbędna do realizacji celu, dla którego zostały zapisane. Z reguły znajomość danych jest wymagana przez początkowy okres przechowywania wynoszący trzy lata. Po upływie tego okresu sprawdzane jest, czy przechowywanie jest nadal konieczne, w przeciwnym razie dane są usuwane do określonego dnia. Jeśli sprawa zostanie rozstrzygnięta, dane są usuwane do dnia upływu trzech lat od rozstrzygnięcia. Wpisy w rejestrze dłużników są usuwane do określonego dnia zgodnie z § 882e ZPO po upływie trzech lat od daty nakazu wpisu.

Uzasadnione interesy w rozumieniu Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (UE) 2016-679 mogą oznaczać: decyzję kredytową, rozpoczęcie działalności gospodarczej, relacje inwestycyjne, roszczenia, ocenę kredytową, informacje egzekucyjne.

Masz prawo do uzyskania od Creditreform Boniversum GmbH informacji o przechowywanych danych osobowych. Jeśli przechowywane dane są nieprawidłowe, użytkownik ma prawo do ich poprawienia lub usunięcia. Jeśli nie można natychmiast ustalić, czy dane są nieprawidłowe, czy poprawne, użytkownik ma prawo do zablokowania odpowiednich danych do czasu wyjaśnienia. Jeśli dane użytkownika są niekompletne, może on zażądać ich uzupełnienia.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych przechowywanych przez Creditreform Boniversum GmbH, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych użytkownika, którego dokonano na podstawie zgody użytkownika przed jej wycofaniem.

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, wniosków lub skarg dotyczących ochrony danych możesz w dowolnym momencie skontaktować się z inspektorem ochrony danych Creditreform Boniversum GmbH. Udzieli Ci on szybkiej i poufnej pomocy we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych. Możesz również złożyć skargę na przetwarzanie danych przez Creditreform do inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za Twój land.

Dane, które Creditreform Boniversum GmbH przechowuje na Twój temat, pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, od agencji windykacyjnych i od ich klientów. Aby opisać Twoją zdolność kredytową, Creditreform oblicza wynik dla Twoich danych. Wartość punktacji obejmuje dane dotyczące wieku i płci, dane adresowe oraz, w niektórych przypadkach, dane dotyczące doświadczenia płatniczego. Dane te są uwzględniane w obliczeniach punktacji z różnymi wagami. Klienci Creditreform wykorzystują wartości punktowe jako pomoc przy podejmowaniu własnych decyzji kredytowych.

Prawo sprzeciwu:

Dane przechowywane przez Creditreform Boniversum GmbH są przetwarzane z ważnych, uzasadnionych powodów związanych z ochroną wierzycieli i kredytów, które z zasady przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika lub służą do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych wyłącznie z powodów, które wynikają z jego szczególnej sytuacji i muszą zostać udowodnione. Jeśli takie szczególne powody zostaną udowodnione, dane nie będą już przetwarzane. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu jego danych w celach reklamowych i marketingowych, dane te nie będą już przetwarzane w tych celach. Creditreform Boniversum GmbH ponosi odpowiedzialność w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO. 4 nr 7 RODO UE (UE) 2016-679.

PM-International wykorzystuje dane użytkownika do następujących celów:

Aby wykorzystać informacje przechowywane w profilu użytkownika w celu zaoferowania możliwości spersonalizowanej usługi i optymalnego korzystania z naszej strony internetowej.

Aby wysyłać użytkownikowi indywidualne oferty i informacje, które są dla niego interesujące. Oczywiście masz również możliwość poinformowania nas, że nie chcesz otrzymywać takich ofert i/lub informacji lub że nie chcesz ich już otrzymywać. Oczywiście zastosujemy się do tego. Prosimy o kontakt pod adresem e-mail datenschutz@pm-international.de

W przypadku dostawy towarów przez zewnętrznych usługodawców, PM-International przekazuje niezbędne informacje (odbiorca, adres dostawy i, w stosownych przypadkach, osoby upoważnione do odbioru towarów) tym firmom i członkom grupy spółek PM w celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO (UE) 2016-679). PM-International nie angażuje się w marketing adresowy. PM-International zawiera umowy o przetwarzanie danych ze wszystkimi zewnętrznymi dostawcami usług, które spełniają wymogi art. 28, 29 RODO (UE) 2016-6-69. 28, 29 RODO (UE) 2016-679.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, klikając „anuluj subskrypcję tutaj” na końcu wiadomości e-mail z informacją o przesyłce. Po cofnięciu zgody usuniemy dane przekazane w tym celu, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza przedstawiony, zgodnie z obowiązującym prawem, i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

Dane poszczególnych zamówień pozostają dostępne na chronionym hasłem koncie użytkownika na tej stronie internetowej dla danego klienta, w szczególności w celu umożliwienia składania kolejnych zamówień na produkty już zakupione w systemie zamówień w prosty sposób. Klient może przeglądać i zmieniać dane inwentaryzacyjne przechowywane na jego koncie klienta, a także zmienić wybrane hasło w dowolnym momencie na tej stronie internetowej na swoim koncie użytkownika – tam w sekcji „Moje dane”.

Klient może usunąć swoje konto klienta i wszystkie powiązane z nim dane w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość pocztą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres datenschutz@pm-international.de. W takim przypadku PM-International niezwłocznie usunie wszystkie dane klienta, chyba że ich wykorzystanie jest nadal konieczne do realizacji zamówienia lub PM-International jest zobowiązana do ich przechowywania ze względu na przepisy podatkowe (§147 AO). W obu przypadkach dane zostaną zablokowane i usunięte tak szybko, jak to możliwe.

Specjalne wersje dla partnerów handlowych

W przypadku, gdy jesteś lub chcesz zostać partnerem handlowym (Teampartnerem) PM International, zastosowanie mają następujące zasady:

Przetwarzamy następujące dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy jako partner handlowy:

Dane osobiste:

 • Firma
 • Imię
 • Nazwisko
 • Pełny adres
 • Data urodzenia

Dane kontaktowe:

 • Numer(y) telefonu stacjonarnego
 • Numer(y) telefonu komórkowego
 • Numer faks
 • Adres(y) e-mail
 • Strona internetowa

Dane niezbędne do ewentualnej wypłaty prowizji

 • nota dotycząca statusu VAT („płątnik VAT” lub „właściciel małej firmy”)
 • Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży
 • IBAN
 • BIC
 • posiadacz rachunku
 • nazwa banku
 • dane karty kredytowej
 • wszelkie inne obowiązkowe informacje związane z ewentualnymi płatnościami prowizji

Inne dane związane z działalnością w charakterze partnera handlowego:

 • numer dystrybutora nadany przez PM-International
 • data rozpoczęcia działalności jako partner handlowy PM-International
 • osiągnięta i kolejna ranga zgodnie z możliwymi do osiągnięcia szczeblami kariery w planie wynagrodzeń PM-International
 • jeśli dotyczy, pełny adres do wysyłki inny niż adres wskazany wcześniej
 • wszelkie inne obowiązkowe informacje związane z działalnością jako partner handlowy
 • przypisanie sponsora
 • przypisanie rekomendacji
 • informacje o złożonych zamówieniach
 • statystyki obrotów i sprzedaży
 • dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, e-mail) klientów w strukturze downline partnera handlowego

Jeśli partner handlowy uzyska stanowisko kierownicze lub będzie chciał działać jako sponsor lub menedżer, jego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zostaną opublikowane i przekazane w ramach zespołu.

Dane partnera handlowego są również przekazywane odpowiedniemu kierownikowi organizacyjnemu (menedżerowi), aby mógł on przeglądać dane całej struktury (downline).

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy jako partner handlowy, w szczególności do przetwarzania płatności prowizji i wdrożenia struktury sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:

Przetwarzając dane użytkownika, współpracujemy z odbiorcami danych (dostawcami usług) wymienionymi powyżej.  Ponadto przekazujemy Twoje dane innym członkom grupy spółek PM w celu przetwarzania umów.

Wreszcie, następujące dane osobowe zostaną przekazane naszemu dostawcy usług monitorowania zgodności i IP online, MomentumFactor, 4801 Spicewood Springs Rd, Suite #250, Austin, TX 78759, USA, jeśli otrzymałeś prowizje od PM-International jako tak zwany „Business Builder” (Budowniczy Biznesu) w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub zasponsorowałeś nowego dystrybutora PM-International:

* Numer klienta PM

 * Imię

 * Nazwisko

 * Adres e-mail

 * Numer połączenia

 * Kraj, land

 * Numer klienta sponsora

Celem przekazywania danych do MomentumFactor jest zapewnienie uczciwej konkurencji, ochrona PM-International przed nieuczciwymi działaniami, a tym samym ograniczenie (wspólnej) odpowiedzialności PM-International, w szczególności w związku z niedozwolonymi roszczeniami dotyczącymi produktów. W tym celu MomentumFactor wykorzystuje zautomatyzowane procedury do identyfikacji naruszeń przez partnerów handlowych umów umownych z PM-International oraz przepisów ustawowych w zakresie prawa konkurencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Dane są udostępniane automatycznie, w regularnym cyklu, między bazą danych PM-International a MomentumFactor. Usługi MomentumFactor są przechowywane w chmurze Amazon Web Services w USA. Dane są usuwane z naszej bazy danych zgodnie z naszą koncepcją usuwania, a następnie również z MomentumFactor.

Podstawą umowną przekazywania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług i umowa o przetwarzanie zamówień między PM-International a MomentumFactor. Ponadto przekazywanie danych do Momentum Factor opiera się na odpowiednich standardowych klauzulach umownych UE dotyczących przekazywania danych osobowych do krajów trzecich. MomentumFactor jest zgodny (oficjalnie certyfikowany) z RODO. Infrastruktura, organizacja, produkt i bezpieczeństwo wewnętrzne MomentumFactor, a także bezpieczeństwo danych i ochrona danych są zewnętrznie monitorowane i audytowane.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez MomentumFactor można znaleźć tutaj: https://momofactor.com/privacy-policy/

Newsletter

Jeśli subskrybujesz newsletter PM-International, PM-International będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w celu informowania Cię o nowościach. Użytkownik wyraża zgodę na regularne wysyłanie newslettera na podany adres e-mail. Wcześniej upewnimy się, że właściciel podanego adresu e-mail wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera.

PM-International korzysta z usług podmiotu przetwarzającego dane w celu zarządzania danymi adresowymi i wysyłania newslettera. Usługodawca ma dostęp wyłącznie do danych osobowych wymaganych do realizacji zamówienia. Dane adresowe nie będą wykorzystywane do innych celów przez usługodawcę ani przez PM-International. PM-International zawiera z usługodawcą odpowiednią umowę o przetwarzanie zamówienia, która jest zgodna z wymogami Art. 28, 29 RODO (UE) 2016-679.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z przesyłaniem naszego newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu ze zgodą użytkownika.

Jeśli chcesz odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newsletterów, po prostu dezaktywuj funkcję newslettera w swoim osobistym obszarze jako partner handlowy z e-biznesem. Pozostałe osoby prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na następujący adres: datenschutz@pm-international.de

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej to łatwy sposób na szybki kontakt z nami. Aby umożliwić skontaktowanie się z nami, niektóre pola są oznaczone jako obowiązkowe. Jeśli wypełnisz pola i wybierzesz „Wyślij”, wyrażasz zgodę, aby Twoje dane zostały przesłane do nas wraz z wiadomością pocztą elektroniczną. Dane nie będą przechowywane na serwerze internetowym. Dane będą przechowywane przez nas przez 10 lat, a następnie zostaną usunięte.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w związku z komunikacją za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO w połączeniu z Twoją zgodą.

Automatyczne przechowywanie danych dostępu

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej PM-International, dane dostępu do procesu są automatycznie zapisywane w pliku dziennika. Są to informacje ogólne, takie jak strona, z której zażądano pliku, nazwa pobranego pliku, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, zastosowany protokół i opisy przesłane przez przeglądarkę internetową oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny.

Te ogólne informacje są zanonimizowane, tj. nie są przechowywane razem z żadnymi danymi osobowymi, które użytkownik przekazał PM-International i nie są z nimi łączone w żaden inny sposób. Są one analizowane wyłącznie do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawy zawartości i funkcjonalności strony internetowej. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim w innych celach niekomercyjnych lub komercyjnych. Dane dostępu są przechowywane w pliku dziennika przez maksymalnie 4 tygodnie.

Cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje również tzw. pliki cookie. Plik cookie to plik tekstowy z numerem identyfikacyjnym, który jest przesyłany do komputera użytkownika wraz z innymi danymi faktycznie wymaganymi podczas korzystania ze strony internetowej i tam przechowywany. Plik jest przechowywany w celu późniejszego dostępu i służy do uwierzytelniania użytkownika.

Ponieważ pliki cookie są jedynie prostymi plikami, a nie programami wykonywalnymi, nie stanowią one żadnego zagrożenia dla komputera. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, co gwarantuje ochronę prywatności. W zależności od ustawień wybranych przez użytkownika przeglądarka internetowa automatycznie akceptuje pliki cookie. Ustawienie to można jednak zmienić i wyłączyć przechowywanie plików cookie lub ustawić w taki sposób, aby użytkownik był powiadamiany o ustawieniu pliku cookie. Jeśli jednak korzystanie z plików cookie zostanie wyłączone, niektóre funkcje strony internetowej mogą być niedostępne lub mogą być dostępne tylko w ograniczonym zakresie.

Aby określić zachowanie użytkownika na stronie PM-International, sprawdzamy, w jaki sposób użytkownik trafia na naszą stronę. Informacje te są gromadzone za pomocą plików cookie (więcej informacji można znaleźć w części dotyczącej analizy sieci w dalszej części tekstu). W ramach tego procesu nie są jednak gromadzone żadne dane osobowe (dane, na podstawie których można ustalić tożsamość użytkownika). Dzięki tej anonimowej procedurze nie jest możliwe przypisanie danego zachowania użytkownika do konkretnej osoby.

Używamy następujących plików cookie na naszej stronie internetowej, nazwa (z opisem) i data wygaśnięcia:

Pliki cookie Google Analytics:

 _ga (w celu rozróżniania użytkowników) – Data wygaśnięcia: 2 lata

_gid (w celu rozróżniania między użytkownikami) – Data wygaśnięcia: 24 godziny

_gat (aby ograniczyć częstotliwość żądań) – Data wygaśnięcia: 1 minuta

Pliki cookie telemetryczne:    

ai_user (Wydajnościowy plik cookie do korelacji telemetrii) – Wygaśnięcie: 1 rok

ai_session (Sesyjny plik cookie do korelacji telemetrii) – Wygaśnięcie: 30 min.

PHPSESSID: (Sesyjny plik cookie for tracking the session) – Data wygaśnięcia: trwanie sesji

SERVERID: (Sesyjny plik cookie for performance tuning) – Data wygaśnięcia: trwanie sesji

TP: (w celu rozróżniania użytkowników zarejestrowanych) – Data wygaśnięcia: 1 rok

Ponadto mamy pliki cookie, które sugerują, który język i kraj jest najbardziej odpowiedni dla Twojej wizyty. Są one oparte na adresie URL używanym przez użytkownika i nie przechowują żadnych danych osobowych:

wp-wpml_current_language (Plik cookie WPML dla wybranego języka) – Data wygaśnięcia: 1 dzień

language_preference_options (plik cookie dla bieżącego języka i kraju) – Data wygaśnięcia: 1 rok

language_redirect (plik cookie zawierający informacje o tym, czy użytkownik został przekierowany) – Wygaśnięcie: 1 dzień

Jeśli nie życzysz sobie, aby Twoje urządzenie dostępowe było rozpoznawane przez przechowywanie plików cookie, możesz ustawić używaną przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie, usuwała je z dysku twardego lub ostrzegała przed zapisaniem pliku cookie. Większość przeglądarek posiada opcję, która ogranicza lub całkowicie uniemożliwia przechowywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Więcej informacji można znaleźć w zakładce „Polityka w zakresie plików cookie”.

Sieci społecznościowe

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek z różnych sieci społecznościowych.

Facebook

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook:

Przycisk udostępnienia

Facebook jest obsługiwany przez Meta Platforms, Inc , Willow Road 1601, 94025 Menlo Park, CA, USA i jest dostępny pod adresem www.facebook.de. Poszczególne wtyczki społecznościowe są oznaczone jednym z logo Facebooka lub dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę wyglądu i funkcji poszczególnych wtyczek można znaleźć tutaj: developers.facebook.com/docs/plugins. Gdy użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie, która zawiera taką wtyczkę społecznościową, używana przez niego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Meta Platforms, Inc. Zawartość wtyczki społecznościowej jest przesyłana przez Meta Platforms, Inc bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która integruje ją ze stroną internetową. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez Meta Platforms, Inc za pomocą wtyczek społecznościowych i dlatego informujemy użytkownika zgodnie z naszym poziomem wiedzy: Ze względu na integrację wtyczek społecznościowych, Meta Platforms, Inc jest informowana, że odwiedziłeś odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany jako użytkownik Facebooka lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje te, wraz z adresem IP, są przesyłane z przeglądarki użytkownika na serwer Meta Platforms, Inc w USA i tam przechowywane. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Meta Platforms, Inc, tylko anonimowy adres IP jest przechowywany dla niezarejestrowanych użytkowników w Niemczech. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Meta Platforms, Inc może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio z Twoim kontem na Facebooku. Meta Platforms, Inc otrzymuje informacje o wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z wtyczek społecznościowych, czy nie. W przypadku interakcji z wtyczkami społecznościowymi, na przykład poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub pozostawienie komentarza, odpowiednie informacje są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki do Meta Platforms, Inc i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane na Facebooku i wyświetlane znajomym użytkownika na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Meta Platforms, Inc, a także prawa użytkownika w tym zakresie i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Meta Platforms, Inc, która jest dostępna pod adresem www.facebook.com/about/privacy. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Facebooka i nie chcesz, aby Meta Platforms, Inc zbierała dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączyła je z Twoimi danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Możliwe jest również zablokowanie wtyczek społecznościowych za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą Facebook Blocker, webgraph.com/resources/facebookblocker

Youtube

Ta witryna korzysta z wtyczek Youtube.de/Youtube.com, które są obsługiwane przez Youtube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej zawierającej taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, którą z witryn odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na YouTube jako członek, YouTube przypisuje te informacje do jego osobistych kont użytkownika na tych platformach. Podczas korzystania z tych wtyczek, np. kliknięcia/uruchomienia filmu lub wysłania komentarza, informacje te są przypisywane do konta użytkownika YouTube, czemu można zapobiec jedynie poprzez wylogowanie się przed użyciem wtyczki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy

“X” (dawniej Twitter)

Ta witryna korzysta z przycisków usługi X, która jest oferowana przez X Corp, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Wtyczki te można rozpoznać po terminach takich jak logo X. Umożliwiają one między innymi udostępnienie postu lub strony tej witryny w serwisie X. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny zawierającej taki przycisk, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami X Corp. Zawartość przycisków X jest przesyłana przez X Corp. bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez X Corp. za pomocą tej wtyczki i dlatego możemy jedynie informować użytkownika zgodnie z naszym poziomem wiedzy: Zgodnie z tym przesyłane są dane dziennika, takie jak adres IP użytkownika, poprzednio odwiedzana strona internetowa itp. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem Twitter’s privacy policy at https://twitter.com/en/privacy.

XING

Na tej stronie internetowej używany jest przycisk udostępniania „XING Share Button”. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tej strony internetowej, jego przeglądarka nawiązuje krótkotrwałe połączenie z serwerami XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg („XING”), za pomocą których udostępniane są funkcje „XING Share Button” (w szczególności obliczanie/wyświetlanie wartości licznika). XING nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkownika, gdy uzyskuje on dostęp do tej witryny. W szczególności XING nie przechowuje żadnych adresów IP. Nie ma również możliwości oceny zachowania użytkownika poprzez wykorzystanie plików cookie w związku z „Przyciskiem udostępniania XING”. Najnowsze informacje na temat ochrony danych w związku z „Przyciskiem udostępniania XING” oraz dodatkowe informacje można znaleźć na tej stronie internetowej: www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

W tej witrynie zintegrowane są wtyczki firmy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „LinkedIn”). Wtyczki LinkedIn można rozpoznać po logo LinkedIn lub przycisku „Udostępnij” („Poleć”) na tej stronie. Gdy użytkownik odwiedza tę witrynę, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem LinkedIn za pośrednictwem wtyczki. LinkedIn otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził tę witrynę, wraz z jego adresem IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk „Udostępnij” LinkedIn, będąc zalogowanym na swoim koncie LinkedIn, może połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem LinkedIn. Dzięki temu LinkedIn może powiązać wizytę na tej stronie z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako operator strony internetowej nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn. Szczegóły dotyczące gromadzenia danych (cel, zakres, dalsze przetwarzanie, wykorzystanie), a także prawa użytkownika i opcje ustawień można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn. LinkedIn udostępnia te informacje pod adresem www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Analiza sieci

Jak prawie każdy operator strony internetowej, korzystamy z narzędzi analitycznych w postaci oprogramowania śledzącego w celu określenia częstotliwości korzystania i liczby użytkowników naszej strony internetowej.

Stosowanie narzędzia analitycznego “Google Analytics”

PM-International korzysta z usługi Google Analytics świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa ta umożliwia analizę korzystania z tej strony internetowej i wykorzystuje w tym celu pliki cookie. W tym celu informacje generowane przez plik cookie, takie jak zanonimizowany adres IP użytkownika, są przesyłane na serwer Google LLC w USA w imieniu PM-International, gdzie są przechowywane i analizowane. Google Analytics został rozszerzony na tej stronie o kod „gat._anonymizeIp();”. Zapewnia to anonimowe gromadzenie adresów IP. Anonimizacja adresu IP jest zazwyczaj przeprowadzana przez Google LLC na terenie Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) poprzez skrócenie adresu IP. W wyjątkowych przypadkach adres IP użytkownika jest przesyłany na serwer Google LLC w USA i tam anonimizowany. Przekazany w ten sposób adres IP użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi Google LLC. Remarketing i raporty dotyczące skuteczności według cech demograficznych i zainteresowań są wykorzystywane w ramach funkcji reklamowej Google Analytics. Celem tych procedur jest wykorzystanie informacji o zachowaniu użytkownika w celu lepszego dostosowania działań reklamowych do zainteresowań poszczególnych użytkowników. W ramach remarketingu, spersonalizowane reklamy mogą być umieszczane na innych stronach internetowych w oparciu o zachowanie użytkownika na stronie PM-International. Materiały reklamowe mogą zawierać produkty, które użytkownik oglądał wcześniej na stronie PM-International. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na łączenie przez Google historii przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google oraz na wykorzystywanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, Google będzie wykorzystywać te dane do remarketingu na różnych urządzeniach. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu jego danych przez Google Analytics. Dostępne są następujące opcje:

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Użytkownik może jednak uniemożliwić korzystanie z plików cookie, odpowiednio ustawiając przeglądarkę; w takim przypadku może jednak nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Ustawienia należy wprowadzić oddzielnie dla każdej używanej przeglądarki.         

 Można również zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu tych danych przez Google LLC, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych można to zrobić, klikając następujący link:

 Dezaktywacja plików cookie dotyczących skuteczności Zapisz wybór plików cookie

Plik rezygnacji („opt-out cookie”) jest przechowywany na urządzeniu użytkownika dla stron internetowych PM-International ze skutkiem dla aktualnie używanej przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte w tej przeglądarce, należy ponownie kliknąć ten link.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronach https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage lub na stronach http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.

Uwaga: W przypadku usunięcia plików cookie w przeglądarce, zapisany plik cookie opt-out zostanie również usunięty i może być konieczne ponowne zgłoszenie sprzeciwu w wyżej wymieniony sposób.

Microsoft insights

Do badań telemetrycznych używamy aplikacji Microsoft „Insights”. Insights obsługuje rozproszoną korelację telemetrii, co pozwala nam zidentyfikować, które komponenty są odpowiedzialne za błędy lub spadek wydajności.

(Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/data-retention-privacy)

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie/profilowanie

Nie korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołuje skutki prawne dotyczące użytkownika lub niekorzystnie wpływa na jego sytuację.

Bezpieczeństwo danych

Oprogramowanie zabezpieczające SSL (Secure Socket Layer) używane przez PM-International jest obecnie jedną z najlepszych dostępnych technologii.

Płacąc za daną usługę, użytkownik ma możliwość wyboru różnych opcji płatności. W przypadku każdej opcji szczegóły płatności są szyfrowane podczas transmisji. Oznacza to, że możesz mieć pewność, że Twoje dane nie zostaną odczytane przez osoby trzecie. Taka transmisja jest zatem znacznie bezpieczniejsza niż przekazywanie danych osobowych przez telefon.

Już ponad 10 000 klientów dokonało zakupów online w PM-International w Niemczech. Oznacza to, że nie musisz martwić się o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z witryny PM-International. Technologia używana przez PM-International robi wszystko, co możliwe, aby chronić Twoje dane.

Dla PM-International bezpieczeństwo to nie tylko ochrona danych dotyczących wybranej metody płatności. PM-International dołoży wszelkich starań, aby dokumenty zamówienia, towary lub inne dokumenty dotarły do Ciebie dokładnie w momencie, w którym je wysłaliśmy.