Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a dodací a storno podmínky společnosti PM-International AG pro zákazníky

1 Rozsah platnosti; smluvní jazyk
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na smlouvy uzavřené mezi vámi a námi, společností PM-International AG, An der Hofweide 17, D-67346 Speyer, Německo, představenstvo: Patrick Bacher, Sven Palla prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

Jazykem, který je k dispozici pro uzavření smlouvy, je výhradně němčina. Překlady těchto smluvních podmínek do jiných jazyků slouží pouze pro vaši informaci. V případě rozdílů mezi jazykovými verzemi má přednost německý text.

2 Rozhodné právo; závazné předpisy na ochranu spotřebitele
S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije právo Spolkové republiky Německo, jestliže

máte obvyklé bydliště v Německu nebo máte obvyklé bydliště ve státě, který není členem Evropské unie.

V případě, že máte obvyklé bydliště v členském státě Evropské unie, použije se rovněž německé právo, přičemž kogentní ustanovení státu, ve kterém máte obvyklé bydliště, zůstávají nedotčena.

3 Uzavření smlouvy
Prezentace zboží a služeb v našem internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale výzvu k objednávce (invitatio ad offerendum).

Kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“ v posledním kroku objednávkového procesu činíte závaznou nabídku na nákup nebo rezervaci zboží a/nebo služeb zobrazených v přehledu objednávek. Bezprostředně po odeslání objednávky obdržíte potvrzení objednávky, které však nepředstavuje přijetí vaší smluvní nabídky. Smlouva mezi vámi a námi je uzavřena, jakmile přijmeme vaši objednávku a/nebo rezervaci prostřednictvím samostatného e-mailu nebo odešleme zboží k odeslání. Pravidelně prosím kontrolujte složku SPAM ve své e-mailové schránce.

4 Technické kroky k uzavření smlouvy a oprava vstupních chyb
V rámci procesu objednávání nejprve vložíte požadované zboží do nákupního košíku. Tam můžete kdykoli změnit požadovaný počet položek nebo vybrané zboží zcela odebrat. Pokud jste zboží vložili do nákupního košíku, kliknutím na tlačítka „Pokračovat“ se dostanete na stránku, kde můžete zadat své údaje a následně vybrat způsob dopravy a platby. Nakonec se otevře stránka s přehledem, kde můžete zkontrolovat své údaje. Chyby v zadání (např. pokud jde o způsob platby, data nebo požadovaný počet položek) můžete opravit kliknutím na tlačítko „Změnit“ v příslušném poli. Pokud si přejete proces objednávání zcela zrušit, můžete jednoduše zavřít okno prohlížeče. V opačném případě se po kliknutí na potvrzovací tlačítko „Koupit nyní“ stává vaše prohlášení závazným ve smyslu bodu 3 věty 2 těchto VOP.

5 Uložení textu smlouvy
Smluvní ustanovení s podrobnostmi o objednaném zboží a/nebo objednaných službách, včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek a storno podmínek, vám budou zaslány e-mailem spolu s přijetím smluvní nabídky nebo s oznámením o něm. Smluvní podmínky neukládáme.

6 storno podmínky pro spotřebitele
Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali první zboží (v případě smlouvy o pravidelném dodání zboží, tj. smlouvy o předplatném dodání) nebo poslední zboží (v případě dodání zboží v několika dílčích zásilkách nebo kusech). Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat tj.

PM-International AG
An der Hofweide 17
D-67346 Speyer
Představenstvo: Lutz Bläcker, Patrick Bacher
Předseda dozorčí rady: Rolf Sorg
Telefonní číslo: 06232 / 296 -319
Číslo faxu: 06232 / 296 -349
E-mailová adresa: service@pm-international.de

jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odvolat tuto smlouvu.

K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažený v odkazu, který však není povinný.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání
Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží musíte vrátit neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy, na adresu

PM-International AG
An der Hofweide 17
D-67346 Speyer

nebo předat zboží. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete vy. Bezplatné vrácení zboží nebude přijato. Případnou ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

7 poškození při přepravě
Přepravní riziko nese společnost PM-International.

8 přepravní náklady
V rámci Německa:

Od hodnoty objednávky 50 € jsou přepravní náklady prominuty.
Tato částka pokrývá pouze částečně náklady vynaložené na poštovné/dopravu a balné, zbytek hradí PM-International.
Náklady na dobírku zpravidla hradí příjemce.

NEevropské:
Pro více informací volejte: +49 6232-296230.

9 ceny
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

10 Výhrada vlastnických práv
Zboží zůstává majetkem společnosti PM-International AG až do úplného zaplacení.

11 platba, splatnost, prodlení s platbou
Platbu za zboží lze provést buď přímým inkasem (SEPA), Paypalem nebo kreditní kartou. Společnost PM-International si vyhrazuje právo v jednotlivých případech vyloučit některé způsoby platby.

Platba zasláním hotovosti nebo šeků bohužel není možná. Vyloučujeme odpovědnost v případě ztráty.

Platba se provádí při odeslání zboží.

12 právo na návrat
Platí zákonné právo na odstoupení od smlouvy (viz bod 6. Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele). Kromě toho poskytujeme následující podmínky pro vrácení zboží:

Právo na vrácení zboží v rámci 30denní záruky spokojenosti:
Každý obchodní partner a každý koncový zákazník může vrátit objednané výrobky PM, pokud není spokojen, a to do 30 dnů od vystavení faktury společnosti PM-International AG. Za tímto účelem musí být výrobky PM vráceny společnosti PM jako dostatečně orazítkovaný a plně frankovaný balíček. Společnost PM poté vystaví dobropis na výši zaplacené kupní ceny. Na reklamní materiály a prodejní pomůcky se záruka spokojenosti nevztahuje.

Pro uplatnění záruky 110 %, tj. vrácení 110 % zaplacené částky, musí být na dokladu o vrácení uvedeno jméno, adresa a důvod vrácení zákazníka/potenciálního zákazníka.

Prodloužená lhůta pro vrácení zboží 90 dní:
Každý obchodní partner a každý koncový zákazník může do 90 dnů od vystavení faktury společnosti PM-International AG bez udání důvodu vrátit objednané výrobky PM, pokud jsou nepoškozené, neotevřené a prodejné (zboží musí mít datum použitelnosti 3 měsíce). Za tímto účelem musí být výrobky PM vráceny s úplně a správně vyplněným dokladem o vrácení a jako
PM a jako dostatečně orazítkovaný a plně frankovaný balík. PM poté vystaví dobropis ve výši zaplacené kupní ceny. Na reklamní materiály a prodejní pomůcky se záruka spokojenosti nevztahuje.

Pro vrácení zboží použijte prosím náš servisní formulář: Klikněte zde

13 Záruka na zakoupené zboží
Pokud má zboží zakoupené a dodané v našem internetovém obchodě vady, máte v rámci zákonných ustanovení právo požadovat dodatečné plnění, odstoupit od smlouvy nebo snížit kupní cenu.

Promlčecí lhůta pro uplatnění záručních nároků na dodané zboží činí dva roky od převzetí zboží. Nároky z vad, které jsme podvodně zatajili, se promlčují v běžné promlčecí lhůtě.

Kromě toho vám náleží také práva z vad v rámci záruky za jakost a/nebo záruky za trvanlivost, pokud jsme takovou záruku v konkrétním případě výslovně poskytli s ohledem na prodávanou věc.

14 rozhodčí řízení
Naším cílem je vyřešit veškeré neshody vyplývající z našeho smluvního vztahu smírnou cestou. Proto nás prosím kontaktujte, abychom mohli společně najít řešení.

Pokud se problém nepodaří vyřešit k vaší spokojenosti, obraťte se prosím na Spolkový svaz ředitelů Německa (Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V., BDD). BDD se pokusí o zprostředkování mezi vámi a námi.

Pokud se nepodaří dosáhnout smírného řešení touto cestou, jsme připraveni zúčastnit se mimosoudního smírčího řízení u státem uznané smírčí komise pro spotřebitele při Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl. Řízení se dále řídí rozhodčím řádem tohoto orgánu.

Informace o online řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 nařízení o ODR:
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), kterou naleznete na adrese ec.europa.eu/consumers/odr. Spotřebitelé mají možnost využít tuto platformu pro řešení svých sporů.

Naše e-mailová adresa je: service@pm-international.de

15 Ochrana údajů
Ochrana vašich osobních údajů a soukromí je pro nás důležitá. Evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů ukládá nové požadavky na zpracování osobních údajů, které od 25. května 2018 dodržujeme ve smyslu článku 14 evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), tj. informace o obchodním účelu, účelu uchovávání údajů, příjemcích údajů, našem pověřenci pro ochranu osobních údajů, vašem právu na sebeposkytnutí informací, právu na výmaz nebo opravu atd. naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů pod následujícím odkazem (https://www.pm-international.com/de/de/datenschutz/).

Stav těchto VOP: 07.12.2020